Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / SOCIALE PIJLER

SOCIALE PIJLER

Welkom op de pagina van de Sociale Pijler van het G32-stedennetwerk 

 

Aan de Sociale Pijler van het G32-stedennetwerk nemen wethouders deel vanuit de 38 aangesloten steden. Er liggen in het sociale domein de komende jaren belangrijke uitdagingen. Nu de decentralisaties jeugd, WMO en participatie een feit zijn, zullen de komende jaren in het teken staan van doorontwikkeling van de transformatie van het sociale domein. Het gaat hierbij om het grotere beroep dat wordt gedaan op eigen verantwoordelijkheden van burgers voor zorg, werk en bestaanszekerheid. Als gemeentebestuurders moeten we er voor zorgen dat burgers de ruimte en mogelijkheden hiertoe krijgen.

 

soc1 

Kennisdelen en verdieping vindt plaats in de themagroepen. De themagroepen zijn agendasettend. De pijlervergaderingen zijn besluitvormend en initiërend. Wanneer uit een discussie binnen de themagroep blijkt dat er behoefte is aan een lobby namens de G32, zal dit worden besproken in de Sociale Pijler. Hier worden afspraken gemaakt, wordt mandaat gegeven aan thematrekkers, worden middelen verdeeld en wordt (bestuurlijke en ambtelijke) capaciteit toegezegd. Juist in deze periode verandering moeten we alert blijven: doen we de juiste dingen en komen ze ten goede aan de inwoners van de steden? Zijn er nieuwe thema’s die opgepakt moeten worden? Dit zijn de steeds terugkerende vragen in de vergaderingen van de Sociale Pijler.

 

Een aantal themagroepen - zoals de themagroepen Jeugd en WMO - zijn specifiek verbonden met de Sociale Pijler. Andere themagroepen verdiepen zich in thema’s die meer pijler-overstijgend van aard zijn: zoals de themagroep Sluitend aanbod wonen, welzijn en zorg, de themagroep Armoede en schuldhulpverlening, en de themagroep Participatiewet/ sluitende keten van leren werken en ondernemen. Deze themagroepen zijn voornamelijk, maar zeker niet uitsluitend, verbonden met de Sociale Pijler. Sommige themagroepen, zoals de respectievelijke themagroepen Veiligheid, Financiën, Europa en Woningmarkt, zijn niet primair gelieerd aan de Sociale Pijler. Wel behandelen deze themagroepen nu en dan onderwerpen, die van belang zijn om te delen binnen de Sociale Pijler. In de Sociale Pijler komen onderwerpen uit alle bovengenoemde themagroepen samen. Hier vindt terugkoppeling plaats en worden verbanden gelegd tussen thema’s of met andere pijlers. En er kunnen nieuwe thema’s ontstaan.

 

De themagroep Jeugd richt zich op 5 aandachtsgebieden:

 1. Toegang
 2. Sturing en bekostiging
 3. Kennisinfrastructuur en transformatieagenda
 4. Onderwijs en integrale kindcentra
 5. Zorglandschap

 

De themagroep WMO werkt aan  de ene kant aan onderwerpen voor de korte termijn: geënt op de actualiteit en anderzijds aan lange termijnthema’s.

 • Korte termijnonderwerpen zijn onder meer:
 • De huishoudelijke hulptoelage
 • Inkoop wijkverpleging
 • Macrobudget beschermd wonen
 • Macrobudget Wmo en invoering objectief verdeelmodel
 • Trekkingsrecht PGB
 • Thema’s voor de transformatie zijn onder andere:
 • Doorontwikkeling wijkgericht werken
 • Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars
 • Kwaliteit
 • De hele keten GGZ  

Zowel de thema’s voor de korte als lange termijn kunnen veranderen als de behoefte verandert.

 

De themagroep Sluitend aanbod Wonen, welzijn en zorg richt zich op 5 vraagstukken die toe te schrijven zijn aan 2 hoofdthema’s:

 

Thema 1: Langer zelfstandig thuis blijven wonen

 1. Woonruimteverdeling
 2. Betaalbaarheid
 3. Mantelzorg

Thema 2: Samenwerken aan vitale zorgcentra

 1. Transformatie zorgvastgoed en relatie met wijkvoorzieningen
 2. Taakopvatting en regie

 

De themagroep Armoede en schuldhulpverlening legt de volgende accenten:

 

 1. Kennisdelen en ontwikkeling:
  1. Aandacht voor best practices en onorthodoxe aanpakken
  2. Deinstitutionaliseren/ doorbreken regelingen
  3. Empowerment, burgerschap, 3D
  4. Lokaal Armoedepact

 

 1. Analyse, onderzoek en verdieping
  1. Preventie/ vroegsignalering (bv. jeugd)
  2. Armoedeval
  3. Zorg/ WMO (incl. WCTG)
  4. Stapeling
  5. (sociale) Agenda voor stad en wijken
  6. (gedifferentieerde) (inkomens)normering doelgroepen

 

 1. Lobby
  1. Convenant banken
  2. Justitiële schulden
  3. Beschermingsbewind
  4. Zorgverzekeraars
  5. (structurele) Bekostiging
  6. Armoede en Europa

 

De Sociale Pijler volgt de inspanningen van de werkgroep Financiën, of werkt waar mogelijk samen op:

 • Risicoverschuiving financieel profiel als gevolg van transities en uitbreiding lokaal belastinggebied
 • Objectieve verdeelmodellen

 

De inzet van de werkgroep Veiligheid op de volgende onderwerpen zal worden gedeeld in de Sociale Pijler:

 • Veiligheid en zorg: best practices (bijvoorbeeld t.a.v. aanpak ter voorkoming van escalatie)
 • Radicalisering
 • Maatschappij ontwrichtende criminaliteit

 

Relevante onderdelen als de Urban agenda en de living labs van de Werkgroep Europa worden gedeeld binnen de Sociale Pijler.

 

De sociale pijler werkt nauw samen met de VNG, de G4 en het netwerk van directeuren van 100.000+ gemeenten. Daarnaast zal er verder worden geïnvesteerd in de relatie met brancheorganisaties als Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Actiz e.a.

 

De Sociale Pijler wil een stimulerende rol vervullen in de kennisontwikkeling en –verspreiding ten aanzien van vraagstukken in het sociale domein. Dat gebeurt door hier aandacht aan te besteden in de vergaderingen, maar ook door kennisbijeenkomsten te organiseren, bijvoorbeeld rond uitvoering of of vernieuwing in werkwijzen, maar bij voorkeur rond (brede) kwesties die vanuit de themagroepen komen. Het perspectief van de inwoners is uitgangspunt. .Uitgelicht


Zoeken