Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / PIJLER ECONOMIE & WERK

PIJLER ECONOMIE & WERK

Welkom op de pagina van de Pijler Economie en Werk van het G32-stedennetwerk

 

Steden en de stedelijke regio’s zijn onmisbaar voor de Nederlandse economie. Het aandeel van het nationaal inkomen dat in de stad wordt verdiend neemt toe. Stedelijke milieus zijn broedplaatsen voor innovaties en startups. Binnen de G32 pijler Economie en Werk geven de steden elkaar impulsen om hun economie en innovatie aan te jagen.

Binnen de pijler zijn vier themagroepen actief:

Ondernemerschap
•    Stimuleren en faciliteren van ondernemerschap
•    Startende ondernemers en ZZP’ers
•    MKB-samenwerkingsagenda innovatie

Smart Cities
Slim gebruik maken van nieuwe digitale technologie, in samenwerking met de Digitale Steden Agenda
www.digitalestedenagenda.nl

Sterke keten van leren, werken en ondernemen
•    Versterking driehoek onderwijs-arbeidsmarkt-economie door maatwerk in de regio
•    Eén regeling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Vitale Binnensteden
•    Retailagenda en Retaildeals
•    Faciliteren nieuwe functies in binnensteden

Sinds oktober 2015 is Willemien Vreugdenhil, wethouder in Ede, voorzitter van de Pijler Economie en Werk. Zij heeft in overleg met de wethouders van de pijler gekozen voor de volgende speerpunten:

1. Ruimte voor ondernemen
Een adaptieve overheid betekent inspelen op nieuwe maatschappelijk-economische ontwikkelingen zoals ICT-mogelijkheden, de veranderende werkomgeving en de gevolgen daarvan voor het stedelijk vastgoed. Bijzondere aandacht is de komende jaren nodig voor de veranderende detailhandelsstructuur en de gevolgen die dit heeft voor onze binnensteden. We moeten ondernemers kansen geven de binnenstad opnieuw uit te vinden. Goed functionerende binnensteden zijn essentieel voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en daarmee voor een goed functionerende stedelijke en regionale economie. Met het sluiten van de Retaildeals hebben we een goede start gemaakt, er is nog veel werk aan de winkel.

Nodig is een betere afstemming in regelgeving voor ondernemers, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. De Omgevingswet biedt grote kansen; nieuwe instrumenten en een nieuwe manier van werken. Nederland mist veel investeringen van ondernemers omdat nieuwe ontwikkelingen op slot worden gezet, bijvoorbeeld in de stationsomgevingen. In steden kunnen oplossingen worden bedacht die enerzijds recht doen aan de oorspronkelijke milieudoelstellingen, maar anderzijds ook ontwikkelingen mogelijk maken waardoor behalve economische winst ook milieuwinst kan worden geboekt. Kortom: Geef ons de ruimte!

 

2. Sociaal ondernemerschap

Sociaal ondernemerschap biedt mogelijkheden om stedelijke problemen aan te pakken en te zorgen voor een goede aansluiting tussen werkzoekenden en werkgevers. Steden hebben hierin een bijzondere verantwoordelijkheid omdat de populatie met een afstand tot de arbeidsmarkt relatief groot is, maar anderzijds de kansen door de aanwezigheid van agglomeratievoordelen, kennis en creativiteit groot zijn.

 

Sociale ondernemingen zijn zelfstandige ondernemingen die een product of dienst leveren en primair en expliciet een maatschappelijk doel nastreven. Ze geven inhoud en vorm aan werkGEVERschap, vorming en groei van mensen staat centraal. Het gaat om ondernemingen die enerzijds economisch zelfstandig zijn en dus niet duurzaam volledig afhankelijk zijn van subsidies, schenkingen en donaties.

 

In haar advies over sociale ondernemingen heeft de SER geconcludeerd dat er veel knelpunten zijn en dat er een rol voor de overheid moet zijn bij het agenderen van het onderwerp, het faciliteren van sociale ondernemingen en het kritisch kijken naar de eigen rol als inkoper.

 

Meer informatie over:

 

Contact: Secretaris Tjeerd Leistra: tjeerd.leistra@ede.nl

 


Uitgelicht


Zoeken